فرشته آسمونی ما...آوینا

دفتر خاطره ای کوچک برای ناگفتنی های من به تو آوینای نازم تا وقتی بزرگ شدی بدونی منو بابا چقدر عاشقت بودیم و هستیم